Ανακύκλωση

Σεβόμενοι το περιβάλλον η ΕΜΗΚΑΜ PUMPS προσθέτει ως υπηρεσίατων πελατών της, την συλλογή και ανακύκλωση των μεταλλικών ή πλαστικών μερών των προϊόντων της. Η εταιρία αναλαμβάνει την προώθηση των μη επισκευάσιμων μερών σε εταιρίες ανακύκλωσης εξειδικευμένες σε αυτόν τον τομέα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατήπροστασία του περιβάλλοντος από υλικά μη αφομιώσιμα σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης ενημερώνεται για την υπηρεσιά και η σύμφωνη γνώμη του ενεργοποιεί τη διαδικασία ανακύκλωσης.